Tuesday, January 02, 2007

فهرست كتاب هاي فارسي سانسور نشده ی محسن خاتمی از اوشو


برای اطلاعات بیشتر و دریافت نمونه با مترجم تماس بگیرید

بخش اول: ترجمه های تهران : فقط بصورت جزوه و فتوکپی
Tehran translations, Available ONLY in photo-copy

1. کتاب اسرار ، علم مراقبه = تفسیر و تشریح یکصد و دوازده تکنیک تانترایی از متاب باستانی "ویگیانا بایراوا تانترا" = در هفت جلد / مجموعا 1800 صفحه (قطع تمامی ترجمه ها آ 4 است)
1. The Book of Secrets, Science of Meditation,
The 112 Meditation Techniques described in Vigyana Bhairava Tantra,
7 volumes, 1800 pages A4.

2. زرتشت: الهه ای که می تواند برقصد = تفسیری بی نظیر بر کتاب "چنین گفت زرتشت" اثر نیچه، فیلسوف آلمانی / 400 صفحه
2. Zartushtra, The God That Can Dance, 400 pages A4

3. کتاب کتاب ها = تفسیری بر اشعار و آموزش های گوتام بودا (ترجمه ی سومین کتاب از سری کتاب های داما پادا) / 250 صفحه
3. The Book of Books, on Buddha’s teachings, (Dhammapada, Vol 3),
250 pages A4
4. راز = تفسیری بر داستان های صوفیان / 570 صفحه (بصورت سانسور شده در ایران چهار بار به چاپ رسیده و فعلا نایاب است)
4. The Secret (on Sufism), 570 A4 {First published in March 2001, by
Frararavan Publications, in 2 volumes : ISBN for both =946-613-35-8
Vol. 1- ISBN =946-613-46-3 / Vol. 2 –ISBN = 946-613-47-1, both
volumes 4th print, 2004}

5. راز رازها = تفسیری بر متون تائویسم / 400 صفحه
5. Secret of Secrets (on Taoism) 400 pages A4

6. داما پادا = تفسیری بر آموزه ها و سخنان گوتام بودا (جلد یازدهم از سری کتاب های داماپادا) / 240 صفحه
6. Dhammapada, Series 11, (on Buddha’s teachings), 240 pages A4

7. نوای الهی = تفسیری بر اشعار کبیر، عارف هندی / 240 صفحه
7. Divine Melody, (on Songs of Kabir), 240 pages A4

8. اصل اول = تفسیری بر داستان های ذن / 130 صفحه
8. The First Principle (on Zen), 130 pages A4

9. ذن: جاده ی اضداد = تفسیری بر داستان های ذن در سه جلد / 830 صفحه
9. Zen: The Path of Paradox (3 Volumes), 830 pages A4
10. آینده ی طلایی : بزرگترین چالش = گردآوری از سخنان اوشو در مورد وضعیت فعلی زمین و آینده ی انسان ها / 100 صفحه
10. Golden Future: The Greatest Challenge (compilation),
100 pages A4

11. من دیانت می آموزم، نه دین = گردآوری سخنان اوشو درمورد مذهب و دین /130 صفحه
11. I Teach Religiousness, Not Religion, 130 pages A4

12. آه، این! = تفسیری بر داستان های ذن / 200 صفحه / بصورت سانسور شده در ایران چهار بار تجدید چاپ شده و فعلاٌ نایاب است
12. Ah, This! (on Zen) {first Published in Sept. 2000, by Aveezheh
Publications, Tehran/Iran, 4th print in March 2003,
ISBN =964-6652-12-3} 200 pages A4

13. دوگن: مرشد ذن = تفسیری بر داستان های ذن / 115 صفحه
13. Dogen, Zen Master, 115 pages A4

14. شصت داستان کوتاه ذن و تفسیر آن ها = ترجمه ی نخستین کتاب برای کارت های تارو، با تفسیر اوشو / 70 صفحه
14. Sixty short stories in Zen, with commentary, the first Tarot cards-
booklet, 70 pages A4

15. بازی ماورایی ذن = کتاب راهنمای کارت های تارو با تفسیر اوشو از هرکارت / 90 صفحه
15. Transcendental Game of Zen, the New Tarot cards- booklet,
90 pages A4

16. بذرهای خرد = مجموعه ای از نامه های اوشو به یکی از مریدان نزدیک / 130 صفحه
16. Seeds of Wisdom, (A collection of His Letters) 130 pages A4

17. بی ذهنی: گل های جاودانگی = تفسیری بر داستان های ذن / 140 صفحه / بصورت سانسور شده و با غلط های چاپی فراوان، یک بار در ایران چاپ شده و فعلا نایاب است
17. No-mind: The Flowers of Eternity (on Zen) 140 pages A4
(published in Iran, by Sea Gull publications, under two ISBNs
964-7307-09-2/964-5705-15-0/summer 2002

18. و اینک، و اینجا = مجموعه ای کم نظیر از سخنان اوشو درمورد مرگ، تناسخ و هیپنوتیزم / 220 صفحه
18. And Here, and Now, Vol. 1, 220 pages A4

19. الماس های آگاهی = نخستین گردآوری موضوع بندی شده فارسی از سخنان اوشو در مورد عشق، مراقبه، رشد فردیت و.... / بصورت سانسور شده یک بار در ایران چاپ شده و فعلاٌ نایاب است.
19. “Diamonds of Awareness” The First compilation in Farsi, from some of the above sources, (first print, Spring 2003, by Sea Gull Publication, Tehran, Vol. 1, 255 pages A4

20. ازدواج: آیا گریزی هست؟ = گردآوری سخنان اوشو در مورد ازدواج / 60 صفحه (خواندن این جزوه به تمام متاهلین و مجردین اکیداٌ توصیه می شود!)
20. Marriage, Osho Times Magazine, Asian Edition, June 2000,
60 pages A4
21. یک مجموعه ای بی نظیر از سخنان اوشو در مورد مهرورزیدن، تنهابودن، سکس، عشق و پول
21. Five Audio Tapes: on “money”, “compassion”, “aloneness”,
“Sex, a Door to Super nature” and “What is Love? 180 pages A4
مجموع صفحات ترجمه های تهران = 6370 صفحه ی آ 4
Sub total = 6370 pages, A4

II. Pune Translations, Available in .doc format
بخش دوم. ترجمه های هندوستان / بصورت فایل ورد و از طریق ایمیل قابل دسترسی است

1. انتقال چراغ = سخنان اوشو در کشور اروگوئه / در دو جلد / جلد اول 339 صفحه / جلد دوم 358 صفحه /مجموعاٌ 697 صفحه
1. The Transmission of The Lamp, The Uruguay Talks . Third volume,
in 2 volume : first,339 page, Second 358 pages = 697 pages A4

2. راه من: راه ابرهای سپید = کتابی که با آن اوشو برای مخاطبین غربی معرفی شد، سال 1974 /270 صفحه
2. My Way: The Way of White Clouds, 270 pages A4

3. طریق عشق = تفسیری بر اشعار کبیر، عارف هندی / 245 صفحه
3. Path of Love, (on Songs of Kabir ), 245 pages A4

4. طریق مراقبه = راهنمای گام به گام در مراقبه / 187 صفحه
4. Path of Meditation, Step by step guide to meditation, 187 pages A4

5. از جنسیت تا فراآگاهی = کتاب جنجالی اوشو در مورد عشق و سکس /146 صفحه
5. From Sex to Superconsciousness , 146 pages A4

6. زبان ازیاد رفته ی دل / 123 صفحه
6. Forgotten Language of the Heart, 123 pages A4
7. مشاهده گری دنیای تاریک و غنی عواطف / 53 صفحه
7 . Witnessing the Murky, Rich World of Emotions, Osho Times
Magazine, Asian Edition, May 2001, 53 pages A4

8. یوگا برای هزاره ی جدید / 41 صفحه
8. Yoga for the New Millennium, Osho Times Magazine, Asian Edition,
Dec 2000, 41 pages A4

9. رهاگشتن از گذشته / 41 صفحه
9. Breaking Free From The Past Osho Times Magazine, Asian Edition,
Dec. 1999, 41 pages A4

10. شش کلید برای موفقیت فرزندان در قرن بیست و یکم / 38 صفحه
10. Six keys to your child's success in 2000, Osho Times Magazine,
Asian Edition , Sept 1999, 38 pages A4

11. سفر خشم: سرکوب، دگرگونی، مهرورزی / 30 صفحه
11. Journey of Anger: suppression, transformation, compassion,
Osho Times Magazine, Asian Edition, Sept 2000, 30 pages A4

12. پنج مقاله ی منتخب در مورد عشق و آگاهی / 28 صفحه
12. Five Selected Articles on love and awareness, Osho Times
International Magazine, Fall 1998, 28 pages A4

13. آموزش و پرورش برای زندگی و مرگ / 25 صفحه
13. Education For Life and Death, Osho Times Magazine, Asian Edition, May 2000, 25 pages A4

14. پنج پرسش و پاسخ انتخاب شده از منابع مختلف / 14 صفحه
14. Five selected questions and answers, from various sources,
14 pages A4

15. کشیشان و سیاستمداران: مافیای روح = گزیده ای از سخنان اوشو / 108 صفحه
15. Priests and Politicians The Mafia of The Soul, a compilation,
108 pages A4

16. هنر مردن = تفسیر داستان های هاسید (عرفان یهود) / 239 صفحه
16. The Art of Dying, Talks on Hasidism, 239 pages A4

17. یوگا، ابتدا و انتها = جلد پنجم از تفسیر اوشو بر کتاب یوگا سوترای پاتانجلی / 200 صفحه
17. Yoga, The Alpha and The Omega, Vol. 5, 200 pages A4
18. روح عصیانگر = سخنان اوشو در پونا پس از بازگشت از تور دور دنیا در سال 1987 / 358 صفحه
18. The Rebellious Spirit, 358 pages A4.


جمع صفحات ترجمه ی هندوستان = 2843 صفحه ی آ 4
Sub total = 2843 pages of A4 size, 1.5 space
تعداد کل صفحات ترجمه شده از اوشو = 9168 صفحه آ 4
Total number of pages = 9168 A4

9 comments:

Anonymous said...

ba salam
az tarigh search ba web shoma ashena shodam.
modati ast ke ek darman gar ketab hae osho ra be man moarefi kardeh ast.
ama dar shahr e ma yaft nemishavad.
ya emkan darad ke ketab haiash ra baraiam ersal ko
nid?
ba tashkkor.
elinaz86@gmail.com

reihaneh said...

ba salam
chegone mitoonam ba motarjem tamas begiram?
man zen taroot ro mikhastam tahaye konam
winter_rm@yahoo.com

nastaran said...

salam
ketabe FROM SEX TO SUPERCONCIOUSNESS...in ketab ro az koja mitoonam tahieh konam??

behzad_bhri said...

salam . ketabe from sex to superconsciousness ro man daram . age mashhad hastin mitoonam behetoon amanat bedam .

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Adel Azmon said...

Slm vaght bekheir ,mikhastam dar mored 112 teknik tantra motalea konam lotfan rahmamai konid kodom ketab ro chetori tahaie konam

Adel Azmon said...

Slm vaght bekheir ,mikhastam dar mored 112 teknik tantra motalea konam lotfan rahmamai konid kodom ketab ro chetori tahaie konam

Adel Azmon said...

Slm vaght bekheir ,mikhastam dar mored 112 teknik tantra motalea konam lotfan rahmamai konid kodom ketab ro chetori tahaie konam

Adel Azmon said...

Slm vaght bekheir ,mikhastam dar mored 112 teknik tantra motalea konam lotfan rahmamai konid kodom ketab ro chetori tahaie konam