Tuesday, January 03, 2006

پیام جهانی مهرباباMeher Baba's Universal Message

THE UNIVERSAL MESSAGE

Meher Baba

پیام جهانی مهربابا


I have come not to teach but to awaken.

Understand therefore that I lay down no precepts.

من نه برای آموزش دادن، بلکه برای بیدارکردن آمده ام.

بنابراین درک کنید که من هیچ اصلی را آموزش نمی دهم.

Throughout eternity I have laid down principles and precepts, but mankind has ignored them. Man's inability to live God's words makes the Avatar's teaching a mockery. Instead of practising the compassion he taught, man has waged crusades in his name. Instead of living the humility, purity and truth of his words, man has given way to hatred, greed and violence.

من از ازل اصول و آموزش ها را آموز شداده ام، ولی بشریت آنان را نادیده گرفته. ناتوانی انسان برای زندگی کردن کلام خداوند آموزش های آواتار را یک مسخره بازی می کند. بجای عمل کردن به مهری که او آموزش داده، انسان جنگ های مذهبی را به نام او راه انداخته. بجای فروتن زیستن، خالص بودن و حقیقت کلام او، بشر تسلیم نفرت، طمع و خشونت شده است.

Because man has been deaf to the principles and precepts laid down by God in the past, in this present avataric form I observe Silence. You have asked for and been given enough words — it is now time to live them. To get nearer and nearer to God you have to get further and further away from "I", "My", and "Mine". You have not to renounce anything but your own self. It is as simple as that, though found to be almost impossible. It is possible for you to renounce your limited self by my Grace. I have come to release that Grace.

به این دلیل که انسان نسبت به اصول و آموزش هایی که خداوند در گذشته مقرر داشته ناشنوا بوده است، من در این شکل تجسد یافته ی خود سکوت اختیار می کنم. شما بقدر کافی خواهان کلام بوده اید و به شما داده شده است __ اکنون زمان زندگی کردن آن است. برای اینکه به خداوند نزدیکتر و نزدیکتر شوید، باید از "من"، "مال من" بیشتر و بیشتر دور بشوید. هیچ چیزی را نباید ترک کنید، بجز شخص خودتان راو به همین سادگی است، باوجودی که تقریباٌ ناممکن می نماید. به لطف من برای شما امکان دارد که خود محدودتان را ترک کنید. من برای رهاساختن آن لطف آمده ام.

I repeat, I lay down no precepts. When I release the tide of Truth which I have come to give, men's daily lives will be the living precept. The words I have not spoken will come to life in them.

تکرار می کنم: من هیچ آموزشی تعلیم نمی دهم. زمانی که موج حقیقت را که برای دادنش آمده ام آزاد کنم، زندگی روزانه ی انسان ها آن آموزش زنده خواهد بود. سخنانی که نگفته ام در آن ها به حیات می گیرد.

I veil myself from man by his own curtain of ignorance, and manifest my Glory to a few. My present avataric Form is the last Incarnation of this cycle of time, hence my Manifestation will be the greatest. When I break my Silence, the impact of my Love will be universal and all life in creation will know, feel and receive of it. It will help every individual to break himself free from his bondage in his own way. I am the Divine Beloved who loves you more than you can ever love yourself. The breaking of my Silence will help you to help yourself in knowing your real self.

من خود را توسط پرده ی جهل خود انسان از او محجوب می سازم، و شکوهم را به اندکی جلوه می کنم. شکل حاضر تجسد یافته ام آخرین کالبد در این چرخه از زمان است، بنابراین تجلی من عظیم ترین خواهد بود. زمانی که سکوت خود را بشکنم، تاثیر عشق من جهانی خواهد بود و تمامی زندگان در خلقت آن را شناخته، احساس کرده و دریافت خواهند کرد. این به تمام افراد کمک خواهد کرد تا به روش خودش از قیدهایش آزاد شود. من آن معشوق الهی هستم که شما را حتی بیش از آن که خود بتوانید خودتان را دوست بدارید، دوست می دارد.

شکست سکوت من به شما کمک می کند تا در شناخت خود واقعی تان، به خودتان کمک کنید.

All this world confusion and chaos was inevitable and no one is to blame. What had to happen has happened; and what has to happen will happen. There was and is no way out except through my coming in your midst. I had to come, and I have come. I am the Ancient One.
تمام این سردرگمی و اغتشاش در دنیا غیرقابل اجتناب بود و هیچکس را نباید سرزنش کرد. آنچه که باید رخ می داده، رخ داده است و آنچه باید اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتاد. هیچ راهی جز آمدن من در میان شما وجود نداشت و ندارد. من باید می آمدم و آمده ام. من آن قدیمی هستم.

THE GOD-MAN, pp. 343-344, by C. B. Purdom
Copyright 1971 © Meher Spiritual Center, Inc., Myrtle Beach, South Carolina

از کتاب "خدا-انسان" ص 343-344

کپی رایت مرکز معنوی مهر در مرتل بیچ/ کارولینای شمالی/ ایالات متحده آمریکا

No comments: